Logo

Privacy

Alles over hoe wij omgaan met je privacy en de werking van onze cookies.

Dit is de Privacy- en cookieverklaring van Hubper B.V, gevestigd te Oranjesingel 1, Nijmegen.

In deze verklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hubper BV (hierna ook: “Hubper”, “ons” of “wij”) respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar applicatie (hierna: de “App”). Wij gaan daarom uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die u met Hubper heeft gesloten.

ACCOUNT

Om gebruik te kunnen maken van onze leeromgeving, dient u eerst een account aan te maken. Als u een account aanmaakt, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Adres
 • Woonplaats

Wij gebruiken deze gegevens voor het toekennen en beheren van uw account. In dat kader leggen wij ook informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast, zoals het IP-adres dat wordt gebruikt om in te loggen. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u geen account aanmaken en dus geen gebruikmaken van onze dienstverlening.

RESULTATEN

Daarnaast verwerken wij uw e-learningresultaten. Deze resultaten worden ook gedeeld met uw werkgever, zodat uw werkgever op de hoogte kan blijven van uw voortgang.

BEZOEKGEDRAG

Wij leggen ook informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en duur van uw bezoek aan de App. Deze gegevens worden gebruikt om fouten te analyseren en onze online dienstverlening te verbeteren. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor de bestrijding van c.q. controle op fraude, misbruik en/of oneigenlijk gebruik van uw account.

OVERIGE VORMEN VAN GEBRUIK

Daarnaast kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om onze dienstverlening (technisch) mogelijk te maken;
 • om onze App en dienstverlening verder te ontwikkelen en verbeteren;
 • ten behoeve van de beveiliging van de App, onze producten en dienstverlening en het tegengaan van fraude en misbruik daarvan.

NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij onze klanten en gebruikers informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden die in deze Privacy- en cookieverklaring zijn beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Inzage, correctie, verzet en verwijdering U heeft het recht om ons kosteloos om inzage in, rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken. U kunt daarnaast kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar hello@hubper.co. Wij kunnen u, ter bevestiging van uw identiteit, in voorkomende gevallen verzoeken om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden, waarop uw pasfoto en BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt.

Los daarvan kunt u uw eigen persoonsgegevens en persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig aanpassen door in te loggen en uw accountinstellingen aan te passen. Het is uiteraard ook mogelijk om uw account te verwijderen door dit aan te vragen bij de werkgever.

Wanneer wij geen gevolg hebben gegeven aan een van voorgenoemde verzoeken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep bij de rechter in te stellen.

Dataportabiliteit U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en aan een andere partij over te dragen. Indien u dit wenst, kunt u een e-mail sturen maar hello@hubper.co.

BEVEILIGING

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens handhaven wij te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek, voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer) waarmee alle informatie tussen u en onze App wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens verstrekt of middels onze App gebruik maakt van onze dienstverlening. De veiligheid van uw persoonsgegevens is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van uw login gegevens. Deel deze gegevens dan ook nooit met iemand anders en ga er zorgvuldig mee om. Wij zullen u nooit vragen om uw wachtwoord of andere gevoelige informatie aan ons te mailen.

HYPERLINKS VAN DERDEN

De App kan links naar websites van derden bevatten. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden en Hubper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij adviseren u dan ook om het privacy-beleid van alle websites die u bezoekt, te raadplegen.

DOORGIFTE AAN DERDEN

Wij delen uw persoonsgegevens en resultaten niet met derde partijen, tenzij deze partij rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst die u met Hubper heeft gesloten, zoals uw werkgever en e-learningplatforms waarvoor u zich heeft aangemeld. Verder zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien Hubper:

 • daarvoor uitdrukkelijke toestemming van u heeft ontvangen;
 • daartoe een verzoek ontvangt van toezichthoudende autoriteiten of opsporingsautoriteiten;
 • daartoe gehouden is op basis van wettelijke verplichtingen of een juridische uitspraak;
 • dit nodig acht om schade of fraude op te sporen c.q. te voorkomen of om de veiligheid van het netwerk en de App van Hubper te garanderen;
 • verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten van Hubper en/of andere gebruikers van de App;
 • wordt overgenomen, dan wel een of meer onderdelen of activa van Hubper worden overgenomen door een andere onderneming. In dat geval zullen mogelijk ook uw persoonsgegevens worden overgedragen aan die onderneming.

INTERNATIONALE DOORGIFTE

Ter uitvoering van de overeenkomst die u met Hubper heeft gesloten, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan bedrijven in landen buiten de EER die een adequaat beschermingsniveau bieden. Doorgifte van persoonsgegevens door Hubper vindt altijd plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

COOKIES

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze App en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van onze App.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden u ook aan de instructies te volgen en/of de helpfunctie van uw browser te gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen. Houdt er echter rekening mee dat in dat geval geen gebruik kunt maken van (bepaalde functies van) onze App.

WIJZIGINGEN

Deze Privacy- en cookieverklaring kan op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De meest actuele versie kunt u vinden door in te loggen op uw account. Wij adviseren u dan ook om deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig na te lezen.

CONTACTGEGEVENS

Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacy- en cookieverklaring. Hubper B.V. hello@hubper.co

© Hubper B.V., alle rechten voorbehouden

Ik wil een demo!
Ontdek Hubper >>