Privacybeleid

Alles over hoe wij omgaan met je privacy en de werking van onze cookies.

Dit is de Privacy- en cookieverklaring van Hubper B.V, gevestigd te Arsenaalgas 8c, Nijmegen.
In deze verklaring zetten we uiteen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

1 Introductie

Hubper B.V. (hierna: Hubper, ‘wij’ of ‘ons’), verwerkt onder meer persoonsgegevens van gebruikers (hierna: de ‘gebruikers’ of ‘u’). Wij verwerken (bepaalde) persoonsgegevens namens en op basis van de instructies van onze klanten waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden wij in deze context gekwalificeerd als verwerker.

Daarnaast verwerken wij (bepaalde) persoonsgegevens voor onze eigen doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en diensten en het aanbieden van helpdesk diensten. In deze context kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke.

In deze privacyverklaring informeren wij u over het verwerken van de persoonsgegevens voor onze eigen doeleinden (als verwerkingsverantwoordelijke). Wij zullen, onder andere, uitleggen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en hoe lang wij deze persoonsgegevens zullen bewaren. De privacyverklaring van de organisatie die u heeft uitgenodigd om de e-Learning software te gebruiken zal u informeren over het verwerken van persoonsgegeven in onze hoedanigheid als verwerker.

Wij nemen uw privacy serieus en wij begrijpen dat het voor u belangrijk is om op de hoogte te zijn van de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen alleen persoonsgegevens verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring. Dit zullen wij doen in overeenstemming met onze verplichtingen en uw rechten die voortvloeien uit de AVG en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).


2 Onze gegevens

Hubper B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70498717 Kantoorhoudende aan de Sint Annastraat 198c (6525 GX) Nijmegen

E-mailadres: hello@hubper.co
Telefoonnummer: 085 130 2698
Postadres: Sint Annastraat 198c (6525 GX) Nijmegen


3 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens die u in de e-Learning omgeving heeft verstrekt:

Persoonsgegevens:

 • Namen
 • Emailadressen
 • Wachtwoorden
 • Bedrijf
 • Afdeling
 • Functie
Doeleinde:
 • Algemeen functioneren van de e-learning software
 • Helpdesk diensten bieden
 • Fouten analyseren om onze producten en diensten te verbeteren
 • Fraude, misbruik en onjuist gebruik van de accounts controleren
 • Nieuwe producten ontwikkelen
Rechtsgrond:
 • Het verwerken is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen om de producten up-to-date te houden zonder fouten te laten werken, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en de betrouwbaarheid van de producten te verzekeren.
 • IP-adres
 • URL
 • Browser type
 • Datum en tijd van bezoek

4 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken (zie paragraaf 3 voor een overzicht van de verwerkingsdoeleinden). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te behartigen, zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

De volgende bewaarperioden zijn van toepassing:

Persoonsgegevens – 1 maand na afmelding binnen het e-learning systeem:

 • Namen
 • E-mailadressen
 • Wachtwoorden
 • Bedrijf
 • Afdeling
 • Functie

5 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.


6 Delen wij uw persoonsgegevens of dragen wij deze over?

In het kader van de doelen zoals hierboven opgesomd, delen wij in sommige situaties uw persoonsgegevens met derden:

 • Wij delen uw e-Learning resultaten mogelijk met uw werkgever. Wij zullen dit enkel doen wanneer uw de e-learning software door uw werkgever is gefaciliteerd. Het doeleinde is uw werkgever inzicht bieden in uw voortgang en behaalde resultaten.
 • Onder bepaalde omstandigheden zijn wij mogelijk verplicht tot het delen van (uw) persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer wij betrokken zijn in een juridische procedure of moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of een instructie van een verzekeraar of een overheidsinstelling zoals een gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wij werken mogelijk samen met derden die namens ons persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld aanbieders van IT applicaties die wij gebruiken in het kader van onze activiteiten). Wij zullen de vereiste verwerkersovereenkomsten sluiten met dergelijke partijen teneinde een rechtmatige en behoorlijke verwerking van persoonsgegevens te verzekeren.
 • Wij dragen mogelijk persoonsgegevens over in het kader van een verkoop of overdracht van ons bedrijf, wanneer dit vereist is ten behoeve van die transactie.

Indien relevant, zorgen wij bij de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden voor voldoende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo sluiten wij bijvoorbeeld met relevante partijen een verwerkersovereenkomst (waarin beperkingen zijn opgenomen ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens alsmede verplichtingen met het oog op de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens).


7 Kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u bij ons een verzoek indienen en verstrekken wij u (indien gewenst) een kopie daarvan (voor zover wij uw gegevens hebben). Dit wordt ook wel een ‘inzageverzoek’ genoemd.

Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden ingediend per e-mail of per post (zie voor adresgegevens paragraaf 10). In principe brengen wij voor een inzageverzoek geen kosten in rekening. Indien uw verzoek ‘kennelijk ongegrond of buitensporig’ is (bijvoorbeeld wanneer u onnodig herhaaldelijk een verzoek indient), kunnen wij echter een vergoeding voor onze administratieve kosten bij u in rekening brengen.

Na ontvangst van uw inzageverzoek ontvangt u hierop binnen 1 maand onze reactie. Wij streven ernaar om u binnen deze termijn een volledige reactie te geven, inclusief een kopie van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen, met name wanneer uw verzoek complexer is, hebben we meer tijd nodig. U ontvangt onze reactie dan binnen (maximaal) drie maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek. In dat geval houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte van de voortgang.


8 Welke andere rechten heeft u?

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht:

 • op ontvangst van aanvullende informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • op het maken van bezwaar tegen (een deel van) de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • op een beperking van (een deel van) de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 • op overdraagbaarheid van uw gegevens (met andere woorden: het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze gegevens vervolgens aan een andere organisatie over te (doen) dragen).

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Adres: Bezuidenhoutseweg 30 (2594 AV) Den Haag. Telefoonnummer: 0881805250.


9 Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


10 Contactgegevens

Om contact met ons op te nemen over alles wat verband houdt met uw persoonsgegevens en/of gegevensbescherming, met inbegrip van het uitoefenen van uw rechten als betrokkene zoals hierboven besproken in paragraaf 7 en 8, in het bijzonder uw recht om bezwaar te maken, kunt u gebruikmaken van onderstaande contactgegevens:

E-mailadres: hello@hubper.co
Telefoonnummer: 085 130 2698
Postadres: Arsenaalgas 8C, 6511 PE Nijmegen

 

Ervaar onze online academy

Benieuwd wat Hubper voor jouw organisatie kan betekenen? Vraag vrijblijvend een demo aan en ontdek alle mogelijkheden van ons online leerplatform.